Wedstrijdreglement (WR)

ingaande 3 september 2009

Algemeen

1. Wedstrijden

Onder wedstrijden wordt in dit verband verstaan:

2. Spelregels

De wedstrijden worden gespeeld met in achtneming van de officiële spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond (NBB), alsmede het wedstrijd- en competitiereglement van de NBB, voor zover daarvan in dit reglement niet wordt afgeweken.
In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken door het Bestuur; in dat geval worden de afwijkingen duidelijk omschreven en tijdig kenbaar gemaakt aan de deelnemers en de arbiters

3. Wedstrijdleider (WL)

De wedstrijdleider, verder genoemd WL, wordt door het Bestuur benoemd. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van alle wedstrijden als bedoeld in dit reglement, alsmede voor correcte toepassing van dit reglement. De WL is bevoegd voor bepaalde onderdelen deze verantwoordelijkheid te delegeren.

4. Taken van de Technische Commissie (TC)

De taken van de TC zijn:

5. Wijziging wedstrijdreglement

Elk lid is bevoegd voorstellen betreffende veranderingen in het WR te doen aan het Bestuur.
Een besluit van het Bestuur ter zake, na overleg met de TC, behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

Clubcompetities

6. Speelseizoen

Het speelseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. In elk speelseizoen worden diverse competities georganiseerd.

7. Clubcompetities

De clubcompetities zijn te onderscheiden in:

8. Parencompetitie

Een parencompetitie omvat ten minste 4 zittingen per serie. Het aantal zittingen per serie alsmede het hiermee samenhangend aantal series wordt elk half jaar door het Bestuur, op voorstel van de TC, vastgesteld en aan de leden medegedeeld.

9. Viertallencompetitie

Elk speelseizoen wordt er een viertallencompetitie gespeeld, waarvan het aantal zittingen, de wijze van samenstelling van de viertallen en het systeem volgens welke deze competitie wordt gespeeld, door de TC wordt bepaald.

10. Opbouw

Indien het aantal ingeschreven paren voor de parencompetitie minder bedraagt dan 21, wordt de parencompetitie als bedoeld in artikel 8 in één groep gespeeld. Bedraagt het aantal ingeschreven paren minder dan 36, doch meer dan 20, dan wordt in twee groepen gespeeld, die worden aangeduid met letters, waarbij de letter "A" de hoogste groep aanduidt. Indien het aantal ingeschreven paren meer bedraagt dan 36, wordt er in drie groepen gespeeld.
Voor elke volgende 12 paren wordt het aantal groepen telkens met één verhoogd.

11. Paren

Een paar is samengesteld uit die spelers, die bij de inschrijving zich als zodanig hebben gemeld.

12. Vervanging

Het is toegestaan dat één der spelers van een paar zich laat vervangen door een invallende speler in enige zitting, onverminderd het bepaalde in de artikelen 15 en 17 tot en met 20.

Plaatsing

 1. De leden worden geacht aan alle series van de vereniging mee te doen.
 2. Nieuw gevormde paren en nieuwe leden worden door de TC in een groep geplaatst met inachtneming van de geschatte speelsterkte.
 3. Een wijziging van de samenstelling van een paar kan alleen plaatsvinden voorafgaand aan een serie. Een tijdens een serie gevormd nieuw paar speelt in die serie buiten mededinging.
 4. Een paar wordt in de eindrangschikking opgenomen als het aan meer dan de helft van het aantal zittingen heeft deelgenomen. Hierbij telt een deelname in de originele samenstelling als 1 en een deelname met invaller als ½. Een paar dat in de eindrangschikking is opgenomen, komt in aanmerking voor zowel promotie als degradatie.

Invallers

 1. Als invallers worden toegelaten leden en bij uitzondering niet-leden.
 2. Een lid kan slechts invallen in een paar dat uitkomt in dezelfde of in een hogere groep dan waarin het desbetreffende lid zelf gerechtigd is uit te komen. Bedraagt het verschil in speelsterkte van beide leden twee groepen dan kan het samengevoegde paar in de tussenliggende groep worden ingedeeld.
 3. Voor de aanvang van elke serie wordt van de niet-ingedeelde leden door de TC de groep bepaald, waarin zij mogen invallen.
 4. Niet-leden mogen slechts invallen in een paar, indien zulks naar het uitsluitend oordeel van de WL geen kennelijke versterking van het paar tot gevolg heeft.

Uitslagbepaling

 1. De score van een paar per wedstrijd is het percentage van het aantal te behalen punten in de groep.

Eindrangschikking

 1. Voor de bepaling van de eindrangschikking per serie geldt het gewogen gemiddelde percentage over het aantal vastgestelde zittingen van de serie. Hierbij is het aantal gespeelde spellen per zitting de wegingsfactor.
 2. Indien een paar niet alle zittingen van die serie heeft gespeeld wordt voor de eerste ontbrekende score bijgeteld de gemiddelde score van het paar in de originele samenstelling en voor elke volgende ontbrekende score wordt bijgeteld voornoemde gemiddelde score minus 5%. De maximale bijtelling bedraagt 55% per ontbrekende score.
  Indien een paar vanwege een verplichting van de club of van de NBB afwezig is, zulks naar het uitsluitend oordeel van de TC, wordt voor de ontbrekende score het eigen gemiddelde zonder maximalisering meegeteld.

Verloop van de competitie

 1. De indeling van de paren in groepen geschiedt op grond van de door de paren behaalde resultaten in de voorgaande competitie.
 2. Een paar dat op grond van artikel 14 door de TC is ingedeeld kan binnen 3 etmalen na bekendmaking van de indeling een met redenen omkleed verzoek indienen bij het Bestuur om alsnog in een hogere groep te worden geplaatst. Het Bestuur beslist ter zake binnen 3 etmalen onherroepelijk, de TC gehoord hebbende.
 3. Een paar dat overeenkomstig de artikelen 24 en 25 in een groep is ingedeeld kan zich in die groep handhaven, kan naar de naast hogere groep promoveren of kan naar de naast lagere groep degraderen.

Promotie, degradatie

 1. Een paar promoveert, indien het in de eindrangschikking:
 1. Een paar degradeert, indien het in de eindrangschikking:
 1. Een paar dat niet in de eindrangschikking is opgenomen wordt door de TC ingedeeld.
 2. Indien twee paren gelijk eindigen op een voor promotie of degradatie belangrijke plaats, is het onderling resultaat van deze paren op de laatste zitting beslissend. Is deze vaststelling niet mogelijk dan geldt de positie in de uitslag van deze laatste zitting.
 3. Een paar dat op grond van artikel 29 door de TC is ingedeeld kan binnen 3 etmalen na bekendmaking van de indeling een met redenen omkleed verzoek indienen bij het Bestuur om alsnog in een hogere groep te worden geplaatst. Het Bestuur beslist ter zake binnen 3 etmalen onherroepelijk, de TC gehoord hebbende.
 4. Indien van de in artikel 31 genoemde mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt geen vervangend degraderend paar aangewezen.
  Indien op grond van artikel 16 een paar niet promoveert komt het eerstvolgende paar in de eindrangschikking als vervangend paar voor promotie in aanmerking.

Wijziging van het aantal groepen

 1. Indien bij de indeling van de ingeschreven paren blijkt dat het aantal ingeschreven paren een grens passeert als omschreven in artikel 10, wordt de promotie- en degradatieregeling buiten werking gesteld. De TC ontwerpt onverwijld een regeling zodanig dat het aantal groepen in de daaropvolgende serie wederom in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 10.
  De leden worden uiterlijk aan het begin van deze serie ingelicht over de door de TC ontworpen regeling.

Clubkampioenschap

 1. Clubkampioen paren is het paar dat in het aantal series van het speelseizoen de hoogste gemiddelde score in groep A heeft behaald.
  Voor de bepaling van de gemiddelde score wordt het resultaat van de slechtste serie buiten beschouwing gelaten.

Gang van zaken tijdens een zitting

 1. Het spelen vangt aan op het vastgestelde tijdstip.
  De paren dienen op een zodanig tijdstip aanwezig te zijn, dat alle administratieve handelingen aan het begin van een zitting op het vastgestelde tijdstip zijn afgerond.
 2. Gespeeld wordt volgens een door de WL te bepalen gidssysteem. Het aan te houden tijdschema dient dusdanig te zijn opgebouwd, dat per spel 7½ minuut beschikbaar is en voor het wisselen van tafel 3 minuten.
 3. Wanneer paren in tijdnood komen kunnen de niet-gespeelde spellen in de volgende ronden nagespeeld worden als beide paren daartoe in de gelegenheid zijn (maar niet na afloop van de speelavond) en wordt aan betrokkenen een waarschuwing als bedoeld in artikel 38 gegeven.
  Is in een ronde minder dan 5 minuten nog beschikbaar, hetgeen door de WL wordt aangekondigd, dan mag in principe niet meer aan een nieuw spel worden begonnen en dient de WL te worden verwittigd. Begint men echter na het hierboven bedoelde signaal alsnog aan een spel en is men niet klaar met spelen bij het wisselsignaal, dan kan een dergelijk te laat eindigen bestraft worden met een aftrek van 30% van een speltop voor beide paren, onverlet de waarschuwing als bedoeld in artikel 38.
 4. Paren, die op het moment dat de WL het sein tot wisselen geeft het laatste spel nog niet hebben afgespeeld, ontvangen een waarschuwing.
  Een paar dat twee waarschuwingen op één avond ontvangt, kan bestraft worden met een aftrek van 10% van een speltop en voor elke volgende waarschuwing telkenmale 10% van een speltop.
 5. Alle spelers worden geacht erop toe te zien, dat de speller correct worden gespeeld. Dit houdt onder meer in:
  1. controleer de nummers van de tafel, tegenspelers, speller en de speelrichting met behulp van de loopkaart;
  2. tel de kaarten voor deze in te zien;
  3. laat het board in de juiste richting midden op tafel liggen;
  4. tel de kaarten voor het terugsteken en controleer het in de juiste speelrichting terugsteken van de kaarten;
  5. vul de scorekaart/bridgemate zorgvuldig in; tegenspelers moeten controleren.
 6. Verkeerd insteken en het verzuim een spel in de juiste ronde te spelen kan bestraft worden met een aftrek van 30% van een speltop. Het verkeerd invullen van een scorekaart/bridgemate kan bestraft worden met 10% van de speltop per overtreding.
 7. Elk speler is verplicht een systeemkaart te hebben - twee gelijkluidenden per paar - die, ongevraagd, op de speeltafel ter inzage van de tegenspelers wordt gelegd. Bij het niet kunnen tonen van de systeemkaart kan de TC strafpunten toekennen.
 8. In de groepen A en B is het toepassen van de stopregel verplicht. Voor de overige groepen is het wenselijk, echter onder vermelding op de systeemkaart.
  In de groepen A en B is de alerteer-regeling van de NBB van toepassing. In de overige groepen is alerteren alleen dan verplicht indien men een erg afwijkend systeem of specifieke conventionele biedingen hanteert.
 9. Indien voor bepaalde groepen het gebruik van bidding-boxes is voorgeschreven dient men verplicht gebruik te maken van de bidding-boxes, behoudens eventuele ontheffing van de WL.
 10. De volgorde van de paren-indeling binnen een groep geschiedt op de eerste speelavond van een serie als volgt:
  1e: de uit de hogere groep gedegradeerde paren
  2e: de vaste paren in de volgorde van de eindrangschikking van de vorige serie
  3e: de vaste paren die niet voorkwamen in de eindrangschikking van de vorige serie
  4e: de uit de lagere groep gepromoveerde paren
  5e: de nieuw gevormde paren.
 11. De volgorde van de paren in de volgende wedstrijden van een serie is als volgt:

  1e: de vaste paren in de volgorde van de uitslag van de vorige wedstrijd
  2e: de vaste paren, die in de vorige wedstrijd niet aanwezig waren.

 12. Paren die verhinderd zijn aan een wedstrijd deel te nemen, dienen dit in het zogenaamde afschrijfschrift kenbaar te maken. Indien de verhindering, dient de daarvoor aangewezen contactpersoon op de daarvoor vastgestelde tijd voor de speelavond op de hoogte gebracht te worden; het eventueel spelen met een invaller dient op dezelfde wijze te worden doorgegeven.
  Ontstaat een urgent geval van verhindering na bovengenoemd tijdstip, dan dient onverwijld de WL op de hoogte te worden gesteld, zo enigszins mogelijk, voor 18.00 uur.
 13. Voor wat betreft de verdere inrichting van de wedstrijden, alsmede voor eventuele aanvullende bepalingen, kan de TC nadere regels stellen, welke aan de leden worden bekend gemaakt.

Externe wedstrijden

 1. De Commissie Externe Wedstrijden (CEW) regelt de vertegenwoordiging van de vereniging, die niet in clubverband worden gespeeld, zoals district viertallen-competitie, het district verenigingskampioenschap, bekerwedstrijden, wedstrijden tegen andere verenigingen.
  De CEW stelt criteria op voor de selectie van de diverse wedstrijden en maakt deze openbaar.
  De TC neemt de taken van de CEW over als de bemensing van de CEW niet is ingevuld.

Slotbepaling

 1. Onverminderd de reeds in dit WR genoemde beroepsmogelijkheden kan tegen de toepassing van de artikelen van dit reglement, binnen een redelijke termijn, zulks ter beoordeling van het Bestuur, schriftelijk beroep bij het Bestuur worden ingesteld.

(gewijzigd 3 september 2009)